©  Foto:

Syltemade Ådal

Syltemade (Syltemae) Ådal er en flot smeltevandsdal hvor områdets mange naturtyper byder på et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Besøg Syltemade Ådal

Ådalen ligger ca 10 km vest for Svendborg. Den sydlige halvdel af dalen er fredet og tilgængelig til fods fra en lille parkeringsplads langs vejen, Langegyde. En 4,5 km lang strækning af den afmærkede vandrerute, Øhavsstien, følger ådalen. Det er et af de få steder på Sydfyn, hvor det er muligt at vandre langs et vandløb. Syltemade Ådal er privatejet, og det er derfor kun tilladt at færdes på den anlagte sti. Stien er ikke velegnet til barnevogne og gangbesværede.

Det skal du opleve ved Syltemade Ådal

Syltemade Ådal er markant med stejle skråninger og med åen, der løber i sit naturlige leje i dalen. Åen er ikke rettet ud som de fleste på Fyn. 

Overdrev, mose, eng, sump og skove det er som at komme i en helt aden verden i ådalen. Mange kildevæld i de stejle dalsider, hvor rent vand pibler ud. I store dele af året er vandet i åen dog helt grønfarvet af alger fra Ollerup Sø. Langs åen ses en rigdom af blomster og smådyr som frøer og guldsmede. Mange småfugle yngler i det varierede terræn. Nærmest udløbet breder ådalen sig ud i en strandeng, som i dag er tilgroet med tagrør.

Geologiske perspektiver ved Syltemade Ådal

Syltemade Ådal er en del af et større dalsystem, der blev skabt for 18-17.000 år siden under den sidste istid, Weichsel. På det tidspunkt var området dækket af den del af Bælthav Isstrømmen, der kaldes ’Lillebæltsgletsjeren’. Mellem byerne Sørup og Ollerup udgravede smeltevandsfloder et 6 km langt dalstrøg inde under gletsjeren. Dette dalstrøg udgør i dag de smukke tunneldale med søerne Sørup, Hvidkilde, Nielstrup og Ollerup.

Efter istidens slutning for 11.700 år siden, blev bunden af Syltemade Ådal delvist dækket af ferskvandsler, -sand og -grus, samt tykke lag af tørv.

I de stejle skrænter udspringer flere kildevæld. Et af disse er Eskilds Kilde, hvortil syge og svagelige i gamle dage valfartede for at søge helbredelse   -   særligt omkring Sct. Hans, hvor naturens kræfter var stærkest. Ved flere af kildevældene langs stien kan man se, hvordan det kalkrige vand indkapsler blade, kviste, grene og småsten med skorper af kildekalk.

Syltemade Ådal er en del af Geopark Det Sydfynske Øhav

I 2018 besluttede Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø at etablere Geopark Det Sydfynske Øhav med henblik på at blive udnævnt til UNESCO Global Geopark. Formålet med geoparken er at skabe og bevare et område med plads til bådemennesker og natur.

En UNESCO Global Geopark skal bringe et områdes geologi, natur og kulturhistorie i spil og formidle et budskab om, at mennesket er en del af livet på jorden. At vi alle er afhængige af jordens ressourcer, påvirket af klimaforandringer og ansvarlige for en bæredygtig udvikling.

Geopark Det Sydfynske Øhav formidler historien om en dramatisk havstigning på Sydfyn og øerne. En havstigning, der formede en helt særlig natur, der de sidste små 10.000 år har dannet forudsætningerne for områdets eksistens og kulturelle identitet. Det er historien om, hvordan landskabet og øhavet fortsat forandrer sig og definerer, hvordan vi som mennesker lever i dag. Og Geopark Det Sydfynske Øhav handler ikke mindst om at forstå, hvordan vi gennem bæredygtig udvikling fortsat kan passe på vores særlige geologiske, biologiske og kulturelle arv.